Konkurs

Bierzesz udział w konkursie ,,Zrób przegląd, wygrywaj nagrody”. Żeby wysłać do nas swoje zgłoszenie wypełnij wszystkie poniższe pola, zaakceptuj regulamin oraz zapoznaj się z polityką RODO.
Klauzula informacyjna RODO dla uczestników konkursu. Proszę zapoznaj się.

REGULAMIN KONKURSU Rób przeglądy i zdobywaj nagrody z dnia 01.03.2021r.

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu ?Rób przeglądy i zdobywaj nagrody? jest Speed Car Sp. z o.o. al. Lotników Polskich 134, 21-040 Świdnik, NIP 946-22-61-171, zwaną dalej Organizatorem.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (zwanym dalej: Regulaminem) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 4. Konkurs jest przeprowadzany na Stacji Kontroli Pojazdów Speed Car przy ul.:
 • Chełm 22-100, ul Kolejowa 38
 • Sandomierz 27-600, ul. Armii Krajowej 10
 1. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Uczestnicy
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.
 2. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej: Uczestnikiem) może być osoba fizyczna, która:
  1. posiada przynajmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  2. zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  3. spełni warunki, o których mowa w § 3 ust. 2.

3. Czas i warunki konkursu

 1. Konkurs trwa przez trzy miesiące, po których następuje losowanie nagród od: 01.03.2021 r. do 09.08.2021r., do godz. 24:00.
 2. Konkurs może być organizowany jedocześnie w wielu lokalizacjach.
 3. Uczestnik konkursu w trakcie zgłoszenia poprzez formularz określa punkt sieci Speed Car w którym bierze udział w konkursie.
 4. Warunkami uczestnictwa w Konkursie są łącznie:
  1. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,
  2. wykonanie okresowego badania technicznego w stacji kontroli pojazdów Organizatora w czasie trwania konkursu.
  3. Zakup ubezpieczenia z oferty SCU w czasie trwania konkursu.
  4. Pisemna odpowiedź na pytanie konkursowe wraz z udostępnieniem nr. rejestracyjnego auta, którego badanie techniczne zostało wykonane, imienia i nazwiska uczestnika, nr. telefonu do kontaktu oraz w czasie trwania konkursu.
 5. Przystąpienie do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
 6. Aby zwiększyć swoje szanse Uczestnik może dokonać kilku zgłoszeń w ciągu trwania całego Konkursu. Warunkiem jest wykonanie pkt. wymienionych w § 3 pkt. 2.
 7. Zwycięzców (3 uczestników) Konkursu wybiera Organizator, spośród uczestników spełniających kryteria udziału w Konkursie
 1. skład 3 osobowej komisji konkursowej określi organizator.
 1. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Speed Car Sp. z o.o.; ani podmiotów powiązanych.

4. Nagrody i zwycięzcy Konkursu

 1. Fundatorem nagrody w Konkursie jest Organizator.
 2. Nagrodami w konkursie m. Chełm są: ???????????????????????????????????????????????????????
 3. Nagrodami w konkursie m. Sandomierz są: ??????????????????????????????????????????????????????.
 4. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w wyniku realizacji procedury opisanej w § 3 ust. 4 i 7.
 5. Organizator wytypuje zwycięzców w ciągu 2 dni roboczych od daty zakończenia konkursu i skontaktuje się z osobami, które wygrały nagrodę.
 6. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu 3 dni roboczych od daty wytypowania zwycięzców konkursu.
 7. W przypadku, kiedy laureat nagrody trzykrotnie nie odbierze telefonu, Organizator wyłoni nowego laureata.
 8. Odbiór nagrody następuje osobiście w dniu i godzinie umówionej z organizatorem na stacji kontroli pojazdów Speed Car, w której Uczestnik był na badaniu technicznym. Adresy stacji znajdują się na stronie www.speedcar.pl/stacje  Nie ma możliwości wysłania nagrody pocztą/kurierem.
 9. Wybrane odpowiedzi na pytanie konkursowe mogą być opublikowane na stronie www lub na profilu Facebook Organizatora.

5. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami zawartymi w Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 zwanym dalej RODO.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane wyłącznie w celu organizacji Konkursu.
 3. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie nadesłanych do konkursu zdjęć.
 4. Uczestnik wyraża zgodę publikowanie wizerunku oraz imienia na profilu https://www.facebook.com/SpeedCarSKP/ oraz stronie www.speedcar.pl  z dnia wręczenia nagród w celach marketingowych.

6. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji do sposobu przeprowadzenia Konkursu.
 2. Reklamacja może być złożona na adres konkurs_zgloszenia@speedcar.pl. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie do 5 dni roboczych.
 3. Reklamacje powinny wskazywać dane wnoszącego reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny), w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację oraz zwięzły opis przedmiotu i podstaw reklamacji.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 5. Tekst niniejszego regulaminu jest dostępny do wglądu na stronie www.speedcar.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

Partner biznesowy

Współpraca

Dołącz do sieci Speed Car

Klient indywidualny

Tanie

Ubezpieczenia OC

Przeglądy

U nas nie musisz się umawiać

Klimatyzacja

Ozonowanie pojazdu

Diagnostyka

Auto lekarz przy zakupie

bezpieczeństwo

Wymień starą gaśnicę na nową

Benefity

Programy lojalnościowe